SKIBHUSENES HAVNEUDVALG

Vedtægter for det af Skibhusenes Bylaug lejede areal ved den gamle kanal.

1.

Udlejning af bådpladser sker gennem Skibhusenes Havneudvalg, og arealerne må kun anvendes til mindre både. Ingen både må anbringes uden Havneudvalgets godkendelse,

Heller ikke ved udskiftning eller handel, og både over 18 fod vil fremover ikke blive godkendt.

2.

Bådejerne skal sikre sig, at båden ligger forsvarligt fortøjet. Ejeren skal rette sig efter de anvisninger som Havneudvalget giver vedr. opsætning af både for vinterperioden, samt anbringelse af redskabskasser. Såfremt lejeren gennem en hel sæson ikke har haft båden i vandet og brugt anløbsbroen eller båd til sit formål, bortfalder lejemålet. Havneudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere efter anmodning, ingen kan disponere over plads til mere end en båd. Både som bliver efterladt eller henligger uberettiget og ikke fjernes efter henstilling fra havneudvalget, vil blive sat på auktion eller fjernet for ejers regning.

3.

Bådejeren skal sørge for at alt affald bliver fjernet, samt medvirke til at hele området holdes i orden. Efter brug af ophalerspil skal wirerne rulles op, ophalervogn/ruller lægges på plads. Ophalerplads må kun bruges et døgn. Havneudvalget kan dog dispensere herfra.

4.

Bådejerne skal sørge for at broerne er i forsvarlig stand så færdsel på dem kan ske uden risiko. For ethvert brobyggeri skal udvalgets tilladelse indhentes. Broer må ikke være over 80 cm brede og skal bygges vinkelret på bredden. Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de dertil anviste pladser.

Kørsel med bil på selve havnearealerne må kun ske, hvis det er strengt nødvendigt.

5.

Havnelejen skal være betalt senest l. marts. Dersom lejen udebliver udover forfald s dato betales et strafgebyr på p.t. Kr. 15.00. Der må ikke ændres på det bestående område, jævnfør lejekontrakten mellem Skibhusenes Bylaug og Odense kommune. Såfremt bådejeren misligholder lejeaftalen kan Skibhusenes Havneudvalg kræve lejemålet ophævet øjeblikkeligt.

6.

Ansøgning til ledige bådpladser skal indeholde oplysning om: dato for ansøgning, bådstørrelse, evt. tilhørsforhold til Skibhusene samt navn og adresse. Ansøgere til plads skal være fyldt 15 år.

Skibhusenes Havneudvalg

Elmer Frislund Jørgensen Ebbe Kaas Peder Sandberg

Tlf. 65903666 tlf. 40165761 tlf. 22313073